Wondering

Viết gì đây?

Cứ mỗi lần đăng bài, hễ quên là con cá xuất hiện.  Mỗi lần con cá xuất hiện là tôi thấy hơi phát sùng.  Cứ mỗi lần phát sùng là tôi tức cười vì tại sao mình lại phát sùng một chuyện cỏn con như thế.