Buồn!

Buồn!
Như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn!
Như ly rượu cạn
Không còn bạn để vơi

Quên không nói té ra giống như mình ăn gian.  Đây là một bài hát, nghe hát mà không biết của ai.