The day is young

Đọc sách sáng nay thấy người Mỹ có câu “the day is young” hay “the night is young”  thấy hay hay.  Tuy người Việt mình không nói đêm hay ngày còn trẻ, nhưng cái hình ảnh trẻ đi liền với thời gian sao nghe ngộ nghĩnh lạ thường.