Khung cửa sổ

1
Gần viện bảo tàng Mỹ thuật Maryland, khuôn viên trường John Hopkins

Khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ tường đá ở Maryland.