rừng của thu

Ở đâu đó rừng của thu ảm đạm
Uống chút hương hoa của suối mà say
Mây của ngàn năm mây vẫn là mây
Thơ Vũ Hữu Định