Kiếp sau

Hôm qua đăng bản phổ nhạc dựa vào bài thơ của Cung Trầm Tưởng.  Một vị cao nhân thấy thế chép lại cho nguyên văn bài thơ, xin đăng lại và cảm ơn ông nhé.

Kiếp sau

Đền em một tháng trời gần
Đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
Bù em góp núi chung đồi
Thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ
Bù em xuôi ngát vần thơ
Vẫn nguyên trắc trở lúc giờ xa nhau
Bù em một thoáng tươi màu
Và ngôi sao cuối khuất sau địa cầu
Thôi em xanh mắt bồ câu
Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau.

Cung Trầm Tưởng