Lá Ginko trên tường đá

1

Cùng một tấm ảnh nhưng tôi cắt nó ra thành nhiều phần khác nhau để thử xem nhìn cách nào thì hợp mắt.