đoạn thơ Tháng Giêng Một Mình của Bùi Đức Long

Người về người đã về chưa
Mắt đâu hồ đợi trời chờ đất mong
Người về người có về không
Rừng cây đứng ngóng cỏ trông áo người

Trích một đoạn trong bài thơ Tháng Giêng Một Mình của Bùi Đức Long trong tập Thơ miền Nam Thời Chiến của Thư Ấn Quán 2007