Giới thiệu blog

Bận quá nên không update được.  Xin mời các bạn đọc blog này (xin cáo lỗi, link không còn lưu nữa) rất hay. Lưu comment nếu bạn muốn.

giới thiệu Oscar Wao

Quyển Oscar Wao được giới thiệu trên Mode và Đời Sống.