Don DeLillo – from the Art of Fiction CXXXV

Viết là một cách tập trung suy nghĩ. Tôi không biết tôi nghĩ gì về một số vấn đề,
ngay cả hôm nay, cho đến khi tôi ngồi xuống và thử viết về chúng. Rất có thể
tôi muốn tìm thêm những cách suy nghĩ tích cực hơn. Chúng ta đang nói về những
văn bản của tôi lúc mới bắt đầu viết và sức mạnh của ngôn ngữ để đối phó với sự
lãng phí tuổi trẻ, để xác định nghĩa lý của cuộc đời, hiểu rõ những nhầm lẫn một
cách giản tiện nhất: Đừng quên viết là một phương tiện tiện lợi nhất. Nó đòi hỏi
dụng cụ đơn giản nhất. Một nhà văn trẻ nhận ra chỉ với những chữ và những câu
trên giấy tổn phí chưa đến một xu mà anh ta có thể tự đặt mình vào một chỗ dễ
được nhìn thấy trên thế giới. Chữ trên trang giấy, chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ
giúp anh ta tự tách mình ra khỏi những sức mạnh chung quanh, đường phố và người
ta và áp lực và cảm xúc. Anh ta học cách suy nghĩ về những điều này, để cưỡi
lên những câu mà chính anh đã viết ra rồi tìm ra những quan điểm mới.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s