Những Người Bạn Hôm Nay

1
Sáng sớm có một đàn nai lẩn thẩn quanh nhà.
2
Một chú chạy qua nhà hàng xóm.

3
Chú sóc này gầy quá thấy người chạy vụt lên ngọn cao.4
Hai chú Bambi này đi ngang con đường trước nhà hồi tháng Năm. Hôm nay ngồi sắp xếp tài liệu trong computer và trên blog thấy tấm ảnh này nên lấy ra cho các bạn xem.