Thắc Mắc Vặt

Trong bài hát Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng, TCS bảo rằng “Em là tôi mà tôi cũng là em.” Ông nói thế có nghĩa là gì? Ông muốn dùng ý của câu ca dao “Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai.”? Như sao Sâm cũng là sao Thương trên vòm trời về đêm hay ửng sáng?