Blizzard – Philip Larkin

75o N

Blizzard

Suddenly clouds of snow

Begin assaulting the air,

As falling, as tangled

As a girl’s thick hair

Some see a flock of swans,

Some see a fleet of ships

Or a spread winding-sheet,

But the snow touches my lips

And beyond all doubt I know

A girld is standing there

Who will take no lovers

Till she winds me in her hair

Philip Larkin

Dịch bậy bạ chơi

75 độ hướng Bắc

Bão Tuyết

Bỗng dưng mây tuyết

tấn công không gian

rơi và rối rắm

như tóc dày của nàng

có người nhìn thấy tuyết như bầy thiên nga

như đoàn tàu thủy

hay một tờ giấy ngoằn ngoèo trải rộng

nhưng tuyết chạm môi tôi

tôi biết chắc

cô nàng đứng nơi kia

sẽ chẳng nhận ai làm người tình

cho đến khi tôi vướng tóc nàng