Về chuyện dịch thơ

Bất cứ nhà thơ nào cũng xử dụng và đồng thời chối nhận ngôn
ngữ, ngôn ngữ hiểu theo giá trị đối với những người viết văn. Sartre nói: Le poète
sert n’ultilise pas les mots. Chữ không phải là một ký hiệu nữa mà là một bản
thể thi ca trọn vẹn, điều này ai cũng biết. Thành thử thơ không thể dịch được,
dù dịch giả tài ba đến đâu. Thơ dịch là cái thây ma của người sống, là bài thơ
nguyên tác. – Tô Thùy Yên –

Trích trong Thảo Luận Văn Học, Nói Chuyện Về Thơ Bây Giờ, đăng trên Thư Quán Bản
Thảo số 45 tháng 1 năm 2011.

Nếu ai cũng nghĩ như ông thì làm gì có Chinh Phụ Ngâm Khúc.