Một đoạn thơ

Thì thôi tóc ấy phù vân.
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi
Phạm Thiên Thư