XLVII – Stephen Crane

XLVII

“Think as I think,” said a man,
“Or you are abominably wicked;
You are a toad.”

And after I had thought of it,
I said, “I will, then, be a toad.”

Stephen Crane

Bài thơ 47

“Hãy suy nghĩ giống như ta,” hắn nói,
“Nếu không mi là một kẻ gian ác đáng ghê tởm;
Mi là một con cóc.”

Sau khi tôi suy nghĩ
Tôi trả lời, “Thế thì, tôi sẽ làm con cóc.”

Stephen Crane sinh ngày 1 tháng 11 năm 1871 mất ngày 5 tháng Sáu năm 1900. Ông viết truyện dài, truyện ngắn, làm thơ và viết báo. Ông viết rất nhiều và đa số tác phẩm được xem thuộc trường phái Hiện thực. Một số tác phẩm cũng được xếp vào thời kỳ đầu của trường phái Ấn tượng và Tự nhiên. Về già ông chết trong nghèo khó và bệnh tật.