Mưa băng

Bụi trúc trước nhà bị đóng băng oằn người vì sức nặng. Nhà bên cạnh có cái cây bị băng đã ngã nhào nằm ềnh trước sân.

Lá sồi úa vàng bị băng bao chung quanh.

Trụ đèn và bóng đèn ngay cửa ra vào bị băng bao phủ.

Bóng đèn đóng băng.

Nhánh cây bị đóng băng trông giống như sừng hươu nai.

Rừng cây sau nhà giống như cõi thần tiên.