Để Trăng Khuya Kịp

Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy Sớm Mai

Trăng bờ tây sáng bờ đông

Khuyết tròn, mọc lặn giữa dòng đời quay

Xin em cạn một chén này

Để trăng khuya kịp rót đầy sớm mai

 

Cứ Đi – Đặng Kim Côn

 

Cứ đi như đã từng đi

Không nhau thì có khác gì chưa quen

Bước nào xuân vẫn mông mênh

Bước nào bỏ lại nỗi niềm tà huy

Ừ đi như rồi sẽ đi

Ngày mai thì sẽ khác gì hôm qua

Núi này gần, núi nọ xa

Ta về khép lại hồn ta cuối đường

2008

 

Trích trong tập thơ Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy Sớm Mai của Đặng Kim Côn. Thư Ấn Quán xuất bản năm 2011.

Đặng Kim Côn sinh năm 1948 tại Phú Yên. Hiện định cư tại Hoa Kỳ. Khởi viết từtrước năm 1975, thơ truyện của ông đăng trên các tạp chí văn học như Khởi Hành, Thư Quán Bản Thảo, Tân Văn, và các trang báo điện tử như Da Màu, Văn Chương Việt.