Vết Chim Bay

Bài thơ Vết Chim Bay của Phạm Thiên Thư, Cung Tiến phổ nhạc rất khó hát, có lẽ vì thế mà không được nhiều người biết.

Ngày xưa em qua đây
Cho tình tôi chớm nở
Như chân chim muôn thưở
In mãi bậc thềm rêu
Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay.

Hôm nay mời bạn nghe cũng bài này do một nhạc sĩ khác, Vĩnh Phúc, phổ nhạc. Ca sĩ Anh Nguyên.