Điểm Sách Là Gì?

Tôi mới vừa đọc một quyển sách nói về điểm sách. Đây là những điều tôi còn nhớ sau khi đọc xong. Viết lại để ngày sau có khi cần dùng đến nó. Writing Book Review by John E. Drewry

Điểm sách là giới thiệu sách. Sau khi đọc xong một quyển sách, bạn tóm tắt câu chuyện, nói nó bao gồm những gì, cách viết và giọng văn. Trong bài điểm sách, hay giới thiệu sách, dĩ nhiên là phải có tác giả và tựa đề. Đôi khi người ta cho biết số ISBN và nhà xuất bản.

Có hai cách điểm sách, khách quan (objective review) và chủ quan (subjective review). Cách điểm sách khách quan chú trọng đến quyển sách và tác giả – chủ đích, dự tính, chủ đề, những điểm đặc biệt về tác giả (tài năng, trí tuệ, . . . ) Cách điểm sách chủ quan chú trọng về cảm tưởng và sự hiểu biết về chủ đề của người điểm sách. Những hiểu biết của người điểm sách có thể không nằm trong quyển sách.

Bài điểm sách có thể được viết với giọng văn nghiêm túc, hàn lâm (judicial review) như một bài phê bình văn học. Hoặc có thể viết với hình thức tường trình cho biết những tin tức căn bản của quyển sách, theo cách hiểu và cảm nhận của người điểm sách (impressionistic review). Một bài điểm sách lý tưởng là sự kết hợp của hai cách điểm sách.

Tại sao người ta đọc bài điểm sách.
1. Để thử xem có nên tốn tiền và thì giờ mua và đọc quyển sách hay không.
2. Đọc rồi và muốn biết người khác nghĩ thế nào về quyển sách.
3. Không có thì giờ nhưng muốn biết sơ lược của quyển sách.
4. Đọc bài điểm sách vì bài này hay, giải trí, hoặc thu thập kiến thức, hay vì thích cách viết của người điểm sách.

Nếu chỉ nói về quyển sách, tóm lược cốt truyện vài nét về tác giả, đó là điểm sách. Nếu phân tích về quyển sách một cách chi tiết và sâu xa, chê hay khen với những viện dẫn kỹ lưỡng, thì đây là bài phê bình.