When I Open the Book – Gregory Orr

When I open the Book
I hear the poets whisper and weep,
Laugh and lament.

Khi tôi mở quyển Thơ
Tôi nghe tiếng thi sĩ thì thầm và nức nở,
Tiếng cười và tiếng thở than.

In a thousand languages
They say the same thing:
“We lived. The secret of life
Is love, which casts its wing
Over all suffering, which takes
In its arms the hurt child,
Which rises green from the fallen seed

Trong hằng ngàn ngôn ngữ
Họ đều nói như nhau:
“Chúng tôi sống. Điều huyền bí của cuộc đời
Là tình yêu, “người” giang đôi cánh
Che chở những kẻ bất hạnh, “người” ôm
vào vòng tay đứa bé bị tổn thương
“người” nuôi cây đời xanh tươi từ những hạt giống bị đánh rơi.

“When I Open the Book” from concerning the Book that is the
Body of the Beloved.