Bài 13 – A E Housman

XIII

When I was one-and-twenty

I heard a wise man say,

‘Give crowns and pounds and guineas

but not your heart away;

Give pearls away and rubies

But keep your fancy free.’

But I was one-and-twenty,

No use to talk to me.

When I was one-and-twenty

I heard him say again,

‘the heart out of the bosom

Was never given in vain;

‘Tis paid with sighs a plenty

And sold for endless rue.’

And I am two-and-twenty,

And oh, ‘tis true, ‘tis true.

A. E. Housman

Bài số 13

Khi tôi hai mươi mốt tuổi

Tôi nghe một người rất thông thái bảo rằng

Nếu có cho thì cho ngai vàng và tiền bạc

Nhưng đừng cho tâm hồn

Cho ngọc ngà châu báu

Hãy giữ gìn tự do mơ mộng

Nhưng mà tôi chỉ mới hai mươi mốt

Nói với tôi chỉ vô ích mà thôi

Khi tôi hai mươi mốt tuổi

Tôi lại nghe ông ấy nói

Trái tim trong lồng ngực

Đừng bao giờ dễ dãi đem cho

Vì điều này sẽ mang đến rất nhiều phiền muộn

và rất nhiều hối tiếc

Và khi tôi hai mươi hai tuổi

ồ, điều ấy đúng vô cùng.

Alfred Edward Housman (1859 – 1936) học giả người Anh.