Gladiolas

Đi bộ ngang công viên thấy có vài cành hoa gladiolas nở đã lâu nên sắp tàn. Như một phụ nữ sắp hết thời xuân sắc.