Tranh Ảnh dọc theo High Line

Xin mời các bạn xem ảnh không lời minh họa. Ảnh tự nó đã giải thích rồi.