chớm thu

“If I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns.”
George Eliot
1
Tàng lá của cây gì giống cây điệp trước Hí Viện của Thành Phố.
2
Chút nắng vàng về đậu trên cây.
3
Mùa thu cánh nâu vàng con lá sầu bên cạnh nhà thờ.
4
Mấy cây phong non trở mình trên đồi nhìn từ shopping mall.