mùa thu ở new jersey

1

Ảnh sau nhà buổi sáng nắng mới lên. Ở đây bây giờ buổi chiều nhìn đâu cũng thấy một màu vàng rực. Thảo nào người ta gọi là thu vàng.
2

Lá trên cây còn rất nhiều mà lá khô đã phủ đầy sân cỏ.
3
Nhà bên cạnh nhà đối diện.
4
Chập choạng tối có bốn tên gà tây ở sân trước nhà.
5
Phong bạc (silver maple) trong nắng.