Cỏ

Grass

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo.
Shovel them under and let me work-
I am the grass; I cover all.

And pile them high at Gettysburg
And pile them high at Ypres and Verdun.
Shovel them under and let me work.
Two years, ten years, and passengers ask the conductor:
What place is this?
Where are we now?

I am the grass.
Let me work

Carl Sandburg

Cỏ

Chồng chất xác người ở Austerlitz và Waterloo.
Xúc đổ chúng xuống dưới và để tôi làm việc
Tôi là cỏ; tôi che đậy cả.

Chất đống xác người ở Gettyburg
Và chất đống chúng ở Ypres và Verdun.
Xúc đổ chúng xuống dưới và để tôi làm việc
Hai năm, mười năm, và hành khách hỏi nhân viên hỏa xa:
Chỗ này tên là gì?
Chúng tôi đang ở đâu?

Tôi là cỏ
Để tôi làm việc