Silence – William Carlos Williams

1

2Silence

Under a low sky –

this quiet morning

of red and

yellow leaves –

a bird disturbs

no more than one twig

of the green leaved

peach tree

William Carlos Williams

Yên Tĩnh

Dưới bầu trời thấp –

buổi sáng yên tĩnh hôm nay

của màu lá đỏ

và vàng –

con chim khuấy động
cành nhỏ

lá xanh khi bay đi

khỏi cây đào