ý nghĩ của Nemerov

Both poet and painter want to reach the silence behind the language, the silence within the language. Both painter and poet want their work to shine not only in daylight but (by whatever illusionist magic) from within. Howard Nemerov.

Cả thi sĩ lẫn họa sĩ đều muốn đạt đến sự im lặng đằng sau ngôn ngữ, sự im lặng gói ghém trong ngôn ngữ. Cả họa sĩ lẫn thi sĩ muốn tác phẩm của họ được chiếu sáng không chỉ bằng ánh sáng của ban ngày mà còn (bởi bất cứ ma thuật nào của các nhà ảo thuật) ngời sáng từ bên trong.