love comes quietly – Robert Creeley

Winter berries, tên khoa học là Ilex Verticillata. Ảnh không liên quan đến bài thơ. Tôi thích có chút màu sắc trong blog nên post lên.

Love Comes
Quietly

Love comes quietly, 
finally, drops
about me, on me,
in the old ways.

What did I know
thinking myself
able to go
alone all the way.

Robert Creeley

Tình yêu âm thầm đến

Tình yêu âm thầm đến
Cuối cùng, rơi 
về tôi, trên tôi
kiểu cũ 

Tôi nào biết 
cứ nghĩ là
có thể đi
một mình trọn đường đời