a christmas hymn – richard wilbur

Bài ca Giáng sinh

Vài người Pharisees trong đám đông nói,
Thưa Thầy, hãy quở trách học trò của Thầy.

Ông trả lời, tôi nói cho các ông biết, nếu những người này biết giữ hòa thuận,
đá sẽ biết lên tiếng kêu ngay.
Thánh Luke 19, 39-40.

Đèn trong chuồng gia súc thắp lên
Ánh sáng đánh thức bầu trời;
Những vì sao uốn giọng,
và đá cũng kêu lên.
Và đá cũng kêu lên,
và rơm sáng ánh vàng;
nông trại thành nơi trú ẩn,
máng lừa trở thành ngai.

A Christmas Hymn

And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master,
rebuke thy disciples.

And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their
peace, the stones would immediately cried out.

St. Luke XIX, 39-40

A stable-lamp is lighted
Whose glow shall wake the sky;
The stars shall bend their voices,
And every stone shall cry.
And every stone shall cry,
And straw like gold shall shine;
A barn shall harbor haven,
A stall become a shrine.

Richard Wilbur