Vết thù


Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục. Và trên lưng nó, ôi, còn nguyên những vết thù.