đôi khi

Sometimes

Sometimes, fishing in green waters
we draw up words in a fine net,
decipher them like ancient runes.

Sometimes is not Always
though in the rhetoric
of argument we make it so.

Sometimes is not Never
though in anger
we make denial absolute.

Sometimes leaves doors ajar
for wind or dogs
or darkest night to slide through

Judy Ray

Đôi Khi

Đôi khi, câu cá trong những dòng nước xanh
chúng ta kéo lên những chữ ở trong cái lưới rất tốt,
giải mã những chữ này như một thứ ngôn ngữ tiền cổ

Đôi khi không phải là Luôn luôn
mặc dù trong sự hùng biện
của tranh luận chúng ta dùng nghĩa ấy

Đôi khi không có nghĩa là không bao giờ
dù trong cơn giận dữ
chúng ta khẳng định sự chối bỏ

Đôi khi là để cửa mở hé
cho gió hoặc là mấy con chó
hoặc là đêm đen có thể len vào

– – – 

TCS viết:

đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ. 
đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s