Lá Thu

bCòn gọi là burning bush.  Vốn xuất thân từ Trung Hoa và Nhật Bản.  Tên khoa học là Euonymous Alata Celastraceae.  Màu xanh đậm nhưng đến mùa thu thì nó đỏ rực như thế này.

One thought on “Lá Thu”

Comments are closed.