Vitæ Summa Brevis

Vitæ Summa Brevis

They are not long, the weeping and the laughter,
Love and desire and hate:
I think they have no portion in us after
We pass the gate.
They are not long, the days of wine and roses:
Out of a misty dream
Our path emerges for a while, then closes
Within a dream

Ernest Dowson (1867 – 1900)

Đời người một giấc chiêm bao

Ngắn ngủi như tiếng khóc cười
Tình yêu dục vọng và thù ghét:
không có phần trong chúng ta sau khi
chúng ta qua khỏi cổng trời
Ngắn ngủi như ngày của men rượu với hoa hồng:
Từ trong cõi chiêm bao mịt mùng
Đường ta đi hiện ra chốc lát, rồi đóng lại
Trong giấc chiêm bao.

3 thoughts on “Vitæ Summa Brevis”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s