Tạp chí Tân Văn và Thơ Hoàng Ziang Duy

Tân Văn 84

CD thơ Hoàng Ziang DuyMặt sau CD
Nhận được quà tặng của Tân Văn và nhà thơ Hoàng Ziang Duy. Xin cáo lỗi với các bạn Tám phải xuống mạng để đọc sách và nghe ngâm thơ. Sẽ trở lại trong một thời gian rất gần.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s