mừng tuổi

Em vẫn trăm năm mừng tuổi mới
Tuổi của thềm sương tuổi chúng mình
Cùng lăn không tiếng về nơi ấy
Tăm cá không còn cả bóng chim

Mai Thảo
Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền. Tủ Sách Talawas.