15 thoughts on “Tuyết đầu năm hay tuyết cuối năm”

    1. Xe của người ta đi lạc đường cần quay đầu, tình cờ bánh xe in thành hình hai trái tim thật đẹp. Vợ chồng già mà Bác, cũng có lúc đầy lúc vơi, nhưng vẫn tựa nhau mà sống.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s