Nhận được

Nhận được nhưng bận mấy hôm rày nên chưa đọc Tân Văn. Nhật Ký Thằng Điên thì đọc được đến trang 60. Người tỉnh thường sợ người say và người điên, bởi vì người ta thường lợi dụng cơn say và cơn điên để nói về những chuyện mà bình thường người ta không thể nói. Nhật Ký Thằng Điên nói về băng hoại của xã hội.

tv93 NKND

2 thoughts on “Nhận được”

Comments are closed.