Nhận được

Nhận được nhưng bận mấy hôm rày nên chưa đọc Tân Văn. Nhật Ký Thằng Điên thì đọc được đến trang 60. Người tỉnh thường sợ người say và người điên, bởi vì người ta thường lợi dụng cơn say và cơn điên để nói về những chuyện mà bình thường người ta không thể nói. Nhật Ký Thằng Điên nói về băng hoại của xã hội.

tv93 NKND

2 thoughts on “Nhận được”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s