6 thoughts on “Đầu thu”

    1. Không được bi quan như thế. Còn xuân xanh như thế thì phải thong thả sống. Dấu chấm rồi sẽ đến, đừng chờ đợi làm gì. Người ta còn lo chạy trốn dấu chấm kia kìa.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s