hoa không tên

Hoa trắng bé như hạt đậu, nở rải rác nhiều nơi có khi được ba bốn hoa, dọc theo những kẻ hở giữa đá. Nhụy màu vàng, giống như một đóa crocus tí hon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s