hoa dại không biết tên

Trong rừng thật là nhiều loại cây, nhiều loại hoa. Tôi muốn chụp nhiều loại nữa nhưng tội nghiệp ông bạn đồng hành, cứ chốc chốc ngừng lại bắt ông đứng chờ, sợ ông cáu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s