Một vài định nghĩa văn chương

Chép lại vài quotations về văn học trong cuốn Quotionary trang 460-461. Chép trước dịch sau.

“Literature is the art of writing something that will be read twice; journalism, what will be grasped at once.” – Cyril Connolly

Văn chương là nghệ thuật viết một cái gì đó để đọc hai lần; báo chí là loại để đọc và hiểu ngay lập tức.

“In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.” – Eduardo Galeano

Trong một xã hội áp bức, sự tự do trong văn chương chỉ có thể tồn tại bằng sự phản kháng và niềm hy vọng.

“Literature decays only as men become more and more corrupt.” – Goethe

Văn chương trở nên tan rữa khi loài người càng ngày càng trở nên thối nát.

“It takes a great deal of history to produce a little literature.” Henry James (1843-1916) Hawthorne, 1, 1879

Cần rất nhiều lịch sử để sản xuất ra một chút văn chương.

“Literature is a form of permanent insurrection. Its mission is to arouse, to disturb, to alarm, to keep men in a constant state of dissatisfaction with themselves.” – Mario Vargas LLosa (1936-). “Literature is Fire,” 1967, in Jay Parini, “The Truth of Life,” New York Times Book Review, 3 August 1997.

Văn chương là một hình thức vĩnh viễn tái sinh. Nhiêm vụ của nó là đánh thức, khuấy nhiễu, báo động, và giữ cho loài người luôn luôn ở trong tình trạng không thỏa mãn với chính họ.

“Literature is doomed if liberty of thought perishes.” – George Orwell

Văn chương đến hồi tàn mạt nếu tự do tư tưởng bị tiêu hủy.