Nora và Boyfriend

Đang ngủ chợt nghe thấy mùi của kẻ địch ở ngòai sân. Muốn lên cửa sổ nhưng béo quá lâu ngày không nhảy nên sượng sượng. May có bà đứng gần nên mình được bế lên cửa sổ. Nằm đây canh cửa, giữ giang sơn không cho hắn đến gần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s