bức tường đá

Bức tường đá này ở bên cạnh một con suối. Nơi đây đã từng là nhà của một gia đình đến đây khai khẩn đất hoang. Tường đá phẳng vuông vức, nhưng không thấy dấu vết của hồ keo hay xi măng. Nhìn cứ tưởng đá chồng lên nhau và tự đứng vững với thời gian.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s