hang-cay-mums-truoc-thu-vien-ny

Có một ngày tôi vào New York. Đi bộ trong thành phố NY sẽ thấy vẻ thu trong thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp này. Trước cửa thư viện NY có hàng hoa cúc, biểu tượng của mùa thu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s