Babel

Tác giả: Rae Armantrout.

“Let us go down and confuse
their language

so we may distinguish
the people
From our thoughts.”

*

Can it be true
that the baby is afraid

his wish
to gobble us up

has been realized
already?

*

Hard to say
since we’ve thrown our voice

into the future
and the past

Dịch:

“Chúng ta hãy xuống và làm cho họ lẫn lộn
với ngôn ngữ của họ

để chúng ta có thể phân biệt
giữa loài người
và ý nghĩ của chúng ta.”

*

Có thể nào đây là sự thật
đứa bé sợ hãi (vì)

ước muốn của nó
(được) nuốt chửng chúng ta

đã
biến thành hiện thực?

*

Khó biết
bởi vì chúng ta đã thả giọng nói của chúng ta

vào tương lai
và quá khứ.

Trích trong tác phẩm “Versed.” Trang 14.

Ghi chú của người dịch. Babel là một điển tích trong kinh Thánh. Do đó khi tác giả viết “the baby” tôi không biết nên dịch là gì.  Dịch tạm là đứa bé và sẽ đọc thêm tài liệu về Babel.

Rae Armantrout là Giáo sư Văn chương ở đại học University of California, San Diego, và là tác giả của tám quyển thơ.