We Real Cool – Gwendolyn Brooks

We Real Cool – Gwendolyn Brooks

The Pool Players,
Seven at the Golden Shovel

We real cool. We
Left school. We

Lurk late. We
Strike straight. We

Sing sin. We
Thin gin. We

Jazz June. We
Die soon.

1950

Tụi mình rất bảnh

Người đánh bi da
Bảy người ở tiệm bi da Golden Shovel*

Tụi mình rất bảnh. Mình
Bỏ học. Mình

Rình rập khuya. Mình
Đánh thẳng. Mình

Ca tụng tội lỗi. Mình
Nhậu rượu gin loãng. Mình

Say nhạc Jazz tháng Sáu. Mình
Chết sớm.

Gwendolyn Brooks (1917-2000), nữ thi sĩ da đen đầu tiên được giải thơ Pulitzer 1950.
*Golden Shovel là tên của tiệm đánh bi da, cũng là tên một trò chơi, làm thơ người sau nối tiếp câu của người trước bằng chữ cuối của câu.

One thought on “We Real Cool – Gwendolyn Brooks”

Comments are closed.