Thơ Bùi Giáng

Chào Thu Lục Tỉnh
Chào Thu Lục Tỉnh

Trích trong tập thơ Thi Ca Việt Nam Chọn Lọc – Thơ Bùi Giáng. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai. Kiều Văn Tuyển Chọn.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s