Thơ Bùi Giáng

Chào Thu Lục Tỉnh
Chào Thu Lục Tỉnh

Trích trong tập thơ Thi Ca Việt Nam Chọn Lọc – Thơ Bùi Giáng. Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai. Kiều Văn Tuyển Chọn.