Thư Quán Bản Thảo số 74

Nhận được đặc san Thư Quán Bản Thảo số 74 và xin giới thiệu.